drobné libické obrázky   ||   okolní obce   ||   stránka 41

        Maleč

     Historický vývoj Malče do roku 1848
     Ze starých zápisů se dozvídáme jména nájemců. Podle některých pramenů je již v roce 1150 uváděno jméno rytíře Jeníka, který byl usazen na tvrzi a poplužním dvoře v Malči a jeho úkolem bylo udržovat v pořádku orientační bod, kapličku se znakem orlice na návrší vedle tvrze. Prvním historicky ověřeným nájemcem Malče byl roku 1278 Vintíř z Malče. Další písemný doklad o existenci obce je z 8. 6. 1387, tehdy postoupil benediktýnský opat Ondřej osadu i s tvrzí Jírovi z Jeníkova k doživotnímu užívání. Jeho potomci užívají jména Malečtí z Malče.
Citáty jsou z almanachu, který v roce 2002 vydala Maleč pro oslavy 725 let obce. Almanach sestavila Mgr. Věra Váchová

Je tam spusta zajímavých informací, ale tyhle zaujaly mě, a proto jsou tady.

Titulní stránka almanachu

       Když pak byly roku 1544 zakládány nové zemské desky, vložil do nich Jiřík starší Přibík z Otoslavic a na Malči toto dědictví: "... Maleč tvrz a ves, Lhotku ves celou a též druhou Lhotku, v Jeníkově co tu měl, Sokolov hrad pustý a ves celou, v Raňkově a Svinném co tu měl, pak mlýn Žabokrtský a druhý pod Lhotou Žebračí..."
     Od roku 1588, za vlády Rudolfa II., byl majitelem Otomar z Holohlav, po něm od roku 1599 Jan Benedeta z Nečtin a na Vilémově. V této době bylo započato se stavbou malečského zámku. Další majitel, pan Burian Chuchelský, rytíř z Nestajova, na Malči a Předboři, se spolu se svými bratry zúčastnil sněmu českých stavů roku 1620, ale poněvadž podporoval s Janem Rudolfem Trčkou císařské vojsko, byl dne 3. 10. 1623 osvobozen od konfiskace majetku.
     Roku 1622 Barbora Chuchelská ze Skuhrova a na Malči koupila za 4 800 kop míšeňských grošů od bratří Viléma a Jana Amchů z Borovnice a na Předboři jejich držby - Předboř, Blatnici, Jeníkovec, Hranice a Štikov.
     Roku 1673 byl majitelem zámku Jan Václav Udrčský z Udrče. Byla zbořena tvrz v Jeníkovci a pozemky byly rozděleny na čtyři celolány pod robotou.
     Ke konci 17. století vlastnil malečské panství Augustin Norbert Voračický z Paběnic, hejtman kraje Čáslavského. Roku 1687 dal zámek přestavět.
     V roce 1719 koupil panství František Josef, hrabě z Schönfeldu. Jeho dcera Kateřina se roku 1764 provdala za knížete Jana Adama z Auerspergu.
     Za Schönfeldů byla na severovýchodní hranici katastru, nad strání, která se svažuje k Malči, postavena kaplička. Ve štítě nad průčelím byl namalován znak Schonfeldů. Uvnitř byla umístěna socha Ecce Homo. Pochází z poloviny 18. století, ale kdy byla postavena přesně, prameny neuvádějí. ...
     ... Roku 1805 zdědil Maleč kníže Karel z Auerspergu a roku 1812 ji postoupil Františkovi z Auerspergu, který provedl empírové přestavby zámku. Tento rod měl kolem roku 1860 již více než sto dvorů a musel by se tedy podílet na vydržování armády, proto nabídl k prodeji malá a méně výnosná panství.

     Malečské panství v letech 1848 až 1942
     V roce 1848 patřilo k velkostatku 13 vesnic. Toto panství ještě s Modletínem a Rušínovem koupil roku 1862 JUDr. František Ladislav Rieger, český politik, za 300 000 zlatých. Důvodem této koupě byla kandidatura do říšského sněmu, uchazeči museli prokázat, že jsou majiteli panství zapsaného v zemských deskách, a tedy finančně nezávislí. ...
     ... Po smrti JUDr. Fr. Ladislava Riegra v roce 1903 zdědil malečské panství jeho syn JUDr. Bohuslav Rieger, univerzitní profesor na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ten do Malče jezdil se svými syny Ladislavem, Václavem a Bohušem pouze o letních prázdninách. Dvory svého velkostatku pronajal Josefu Hrabaňovi. ...
     ... Po smrti JUDr. B. Riegra se roku 1917 ujímá panství jeho syn JUDr. Bohuslav Riegr, byl zaměstnán na ministerstvu zahraničních věcí, byl legační atašé vyslanectví ČSR v Rumunsku. Od svého bratra Ladislava odkoupil jeho podíl na velkostatku a hospodařil zde až do roku 1942, kdy byla nad panstvím ustanovena nucené německá správa.
předchozí   /   konec


jen trochu
historie

odkaz
malec.cz

Chotěboř
je tady

  úvodní  

  nultá  


  návštěvní kniha  

  blog  

  školní vzpomínání  

  vzpomínky  

  z Hradiště  

  od hřbitova  

  u Bartáku  

  na Nádržce  

  stromy  

  ze střechy  

  různé  

  poznámky  

  historie  

  1801-1900  

  1901-1918  

  1919-1945  

  obecní rada  

  cesta liběcká  

  písemnosti  

  kostel  

  cestopis  

  socialismus  

  dekret  

  hasiči

  fotogalerie  

  nejstarší

  ze stejného místa  

  bez komentáře

  střípky

  masopust 2008

  masopust 2014

  nevešlo se jinam

  novější

  galerie  

  obrazy

  kresby

  okolí  

  Železné hory

  Doubrava

  okolní obce (2)

  kontakty  

  autor